ಮುಲ್ಕಿ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ದೂಮವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ನೇಮ

Prakash M Suvarna

ಮುಲ್ಕಿ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ದೂಮವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ನೇಮ

Comments

comments

Leave a Reply

Read previous post:
ಹಿಂದಿ ಚೀನಿ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ – ಬೈ ಬೈ

ರಾಯರ ರಾಯಸ - ೧ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಚೀನಿಯನನ್ನು ಭಟ್ಟರ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದರು, ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಬಡಿಸಿದ್ದರು, ಚೀನಿಯನಿಗೆ ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತಿನ್ನಲು ಎರಡು...

Close