ನೇಸರ ಚಿತ್ತಾರ

Photo by Mithuna Kodethoor

Comments

comments

Leave a Reply

Read previous post:
ವೆವೆಗ್ಳೊ ಮೋಗ್

 Cannut Kirem ಜೆನಿಫರ್ ಕೊಲೇಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವ್ಹಾಜೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಗಾಯ್...

Close