ವೆವೆಗ್ಳೊ ಮೋಗ್

 Cannut Kirem

ಜೆನಿಫರ್ ಕೊಲೇಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವ್ಹಾಜೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅತುರಾಯೆನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಚಾರ್ಜಾಕ್ ದವರ‍್ಲ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾನಾ, ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ತಾಳೊ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
“ತುಕಾ ಕೊಲೇಜಿಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ‍್ನ್ ಅಮ್ಚಿ ಮರ‍್ಯಾದ್ ಕಾಡುಂಕ್‌ಗಿ? ತುವೆಂ ಘರಾಚ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅವಯ್- ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಮರ‍್ಯಾದ್ ಪುಣಿ ಉರಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.

ತುಕಾ ಕೊಲೇಜಿಕ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಾಜಾರ್‌ಚ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ”
ಪಪ್ಪಾ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ’ರಾಮಾಯಣ’ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಿಣಿಚೆಂ ಫೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರ‍್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲತಯಾರ್ ಮಾಮ್ಮಿ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕೂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂಚಿ ಝುರ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ. ” ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಮ್ಮಿ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕಾಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂಚಿ ಝುರ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ.

 “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಯ್ ಮಾಮ್ಮಿ, ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ? ಪಪ್ಪಾಯೀ ಮ್ಹಸ್ತು ರಾಗಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾ?” ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಜೆನಿಫರಾನ್.
“ಸಕಾಳಿಂ ತುಂ ಕಾಲೇಜಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೀನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚೊ ಫೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ. ತುಮಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಪಾರ್ಕಾಂ- ಟೊಕಿಸಾಂ ಭಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್. ಚಡ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಕರ‍್ನ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ” ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡೊನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ. “ಪಪ್ಪಾನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮಾಮ್ಮಿಂ?” ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಜೆನಿಫರಾನ್. “ತೊ ರಿಸೀವರ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ವಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾಂತ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಅಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿನಿಫರ್ ಅಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. “ನವೀನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಬೂಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಂಬರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಮೆಸೆಜಿ ಅನಿ ಕೊಲಾಂ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಹಾವೆಂ ಸಮಾ ಬೂಧ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಅತಾಂ ಆಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ನ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಅತಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಸ್ತು ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಅಸಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಫಡಿತಾಂ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂಯ್ ಘಡ್ಚಿಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಲೆಖ್ಲೆಂ. ಅತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಘುಂವ್ತಾಲೊ ವಿಷಯ್ ದುಸ್ರೊಚ್ “ಪಪ್ಪಾ ಅನಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲಿ ಖಂತ್ ಕಾಡ್ತಾತ್? ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾ-ಉತ್ರಾಕ್‌ಯೀ ಬೋಬ್ ಮಾರ‍್ತಾ. ಕೊಣಾ-ಕೊಣಾಚಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಧುವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಮೋಗ್‌ಚ್ ನಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಾಪಯ್ ವಯ್ರ್ ರಾಗ್ ಅನಿಕ್‌ಯಿ ಚಡ್ಲೊ ತಾ
ಕಾ. ಪಾಪ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಚಿಂತಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಅವಯ್ಚ್ಯಾ ರಡ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಸೊಧ್‌ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಬಾಪಾಯ್ಷ್ಯಾ ರಾಗಾಂತ್ ತಾಕಾ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಮುಗ್ದೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. “ಪಪ್ಪಾ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ‍್ತಾ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ತಾನಾ ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಗೊಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ?
ಅತಾಂ ತಾಕಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮೋಗಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅವಯ್ ಬರಿ, ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ರಡೊನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ? ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಯ್ಕಾತಾತ್? ತಾಕಾಯೀ ಜವಬ್ದಾರಿ ನಾ? ಅವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ರಡ್ಣ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ರಾಗಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್? ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಮೋಗ್‌ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ತಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ್ ವೆವೆಗ್ಳೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಅತಾಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಮಿಂಯೀ ತಸೆಂಚ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಬೂಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಮಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ವೆತಾಂವ್‌ಗಿ? ಅಮ್ಕಾಂ ಅನಿ ತಾಕಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಅಸಾಗಿ?

Comments

comments

Leave a Reply

Read previous post:
ಸಂಕಲಕರಿಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಲ್ಪು, ಸನ್ಮಾನ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ : ಸಂಕಲಕರಿಯದ ವಿಜಯಾ ಯುವಕ ಸಂಘ, ಖುಷಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಯುಗಪುರುಷದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯ ರೋಟರಿ, ರೋಟರ‍್ಯಾಕ್ಟ್, ಇನ್ನರ ವೀಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ...

Close