ಕಂಬೆರ್ಲ ಸ್ಥಾನದ ಹರಕೆ ಕೋಲ

ಮೂಲ್ಕಿ: ಕೋರ‍್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಾನಂಪಾಡಿಯ ಕಂಬೆರ್ಲ ಸ್ಥಾನದ ಹರಕೆ ಕೋಲ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ ಬಳಿ ನಡೆಯಿತು.

Mulki-14121502

Comments

comments

Comments are closed.